Przeglądy obiektów

Przeglądy obiektów

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacji);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

  • a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  • b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

Przedstawiony powyżej artykuł z Prawa Budowlanego informuje właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych o obowiązkowej kontroli w/w obiektów pod karą grzywny. Nadzór budowlany może nakazać nie tylko naprawę uszkodzonych elementów budynku, ale też wyłączenie z użytkowania.

Koszt przeglądu obiektu budowlanego jest bardzo niewielki w porównaniu do całości obiektu rodzaju i ilości instalacji (wentylacja , hydrauliczne, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, gaz) lub od wielkości kosztów naprawy w przypadku zniszczonych elementów budynku. W związku z powyższym oferujemy przeprowadzenie kontroli budynków nie wymienionych w ustępie 2 co pozwoli na uniknięcie problemów związanych z należytym utrzymaniem obiektu i nadzorem budowlanym. Kontrola taka obejmowałaby wszystkie branże budowlane.